Buscar en este blog

viernes, 9 de julio de 2021

⚡ Nafarroako udalek tokiko plan klimatikoak Europako helburuekin lerrokatu dituzte

 

 

2021eko uztailaren 8a

Nafarroako Gobernuak, ekintza klimatikoarekin konpromiso sendoa hartu du bere tokiko plangintzaren bidez, Europako helburuekin bat eginez. Tokiko administrazioaren inplikazio hori Europako “Life-IP NAdapta-CC” proiektuan gauzatzen da. Testuinguru horretan, Lursarea - Nafarroako Lurraldearen eta Jasangarritasunaren Agentzia, Nasuvinsa unitate teknikoaren (Nafarroako Gobernuaren enpresa publikoa) eta Factor Ideas for Change aholkulari-taldearen bidez, Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Planak (KEJEP) Nafarroako udalerrietan egiten hasi dira, Klima eta Energiaren aldeko Alkateen ituna sinatu duten udalerrietan, hain zuzen ere.

Lan honen helburu nagusia, 2020-2030 horizontea daukaten Klima eta Energia Jasangarriaren Ekintza Planak egitea da, Itunera atxikitako 154 udalerritan. Udalerri horiek 18 KEJEP desberdinetan bildu dira: Bidasoa, Mendialdea, Sakana, Zangozerria, Pirinioaurrea, Antsoain-Berriozar, Aranguren-Galar-Eguesibar-Noain·Elortzibar, Burlata-Atarrabia, Iruñerria-ibarrak, Esteribar-Ezkabarte-Olaibar, Estella-Lizarra, Estellerriko Mendialdea,  Estellerriko Erribera, Izarbeibar-Novenera, Erdialdeko Iparraldea, Erdialdeko Hegoaldea, Erribera eta Erriberagoiena.

Horrela, aurretik Udalerri bakoitzerako arintze- eta egokitze-arloetan egindako azterketetan oinarrituta, Europar Batasunak 2030erako ezarritako helburuak betetzen lagunduko duten neurriak prestatu eta aztertuko dira. Hau da, arintzeari dagokionez, neurriak CO2b emisioak gutxienez %40 murriztera bideratuko dira lurralde-eremuan, oinarri-urtearekin alderatuta (2005), sektore hauetan:

 

        Udalarenak: eraikinak, ekipamendua eta instalazioak, argiteria publikoa eta udal flota.

        Bizitegietarako; etxebizitza, batez ere.

        Etxeko hondakinak.

        Garraioa (Iruñerrian).

Egokitze-helburuak hauek izango dira: klima-aldaketak udal-mailan izan ditzakeen ebidentziak ebaluatzea eta Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu arteko Taldearen (IPCC, ingelesezko siglak) agertokien arabera izan ditzakeen arrisku eta ahultasunen azterlana egitea. Horren helburua atxikitako udalerrientzako tokiko egokitzapen-estrategia bat prestatzea izango da, lehentasunezko ekintza-neurriak eta horien balorazio ekonomikoa zehaztuz.

Hitzarmena eta herritarren ahotsa klima-aldaketaren aurrean

2009an, Europako Parlamentuan, Europa osoko 350 hirik baino gehiagok konpromisoa hartu zuten, Alkateen Ituna sinatzearen bidez, Batasunaren energia-helburuetatik haratago joateko. Europako Batzordearen ekimen honekin, Eskualdeetako Lantaldearekin lankidetzan, 60 milioi herritar baino gehiagoko ordezkariek elkarrekin lan egin nahi dute ekintza-planak garatzeko eta inbertsioak klima-aldaketaren ondorioak arintzera bideratzeko.

Testuinguru horretan, nabarmendu behar da ekimen honek Nafarroan, parte-hartze prozesu garrantzitsua izango duela. Izan ere, Itunaren erabaki eta konpromisoek udaletako teknikari eta politikarien eta herritarren ekarpenak jaso beharko dituzte.

Parte-hartze prozesu hori planaren komunikazio- eta hedapen-ekintzen bidez gauzatuko da. Hori guztia, proiektua abiarazteari buruzko lehen informazio bilera batekin hasi da Tokiko Ekintza Taldeekin eta Iruñerriko udal arduradunekin. Lehenik eta behin, gizarteak klima-aldaketari buruz duen pertzepzioari buruzko inkesta bat egingo da, herritarrek klima-aldaketaren errealitateari buruz duten ikuspegia eta ezagutza biltzeko.

Esteka honen bidez, inkestara sartu eta ekimen horretan aktiboki parte har dezakezu: https://es.surveymonkey.com/r/SYHHNCB
⚡ Los municipios navarros alinean sus planes climáticos locales con los objetivos europeos

 8 de julio de 2021.

El Gobierno de Navarra se ha comprometido a establecer un firme compromiso con la acción climática en línea con los objetivos europeos mediante su propia planificación local. Esta implicación de la administración local se materializa en el proyecto europeo “Life-IP NAdapta-CC”. En ese contexto, a través de Lursarea - Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, unidad técnica de Nasuvinsa (empresa pública del Gobierno de Navarra) y junto a Factor Ideas for change como equipo consultor, se ha comenzado la elaboración de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los municipios navarros adheridos al Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía.

El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de los Planes de Acción del Clima y la Energía Sostenible en el horizonte 2020-2030 para 154 municipios adheridos al Pacto, los cuales han sido agrupados en 18 PACES de la siguiente manera: Bidasoa, Mendialdea, Sakana, Comarca de Sangüesa, Prepirineo, Ansoáin-Berriozar, Aranguren-C.Galar-Egüés-Noáin·Valle de Elorz, Burlada-Villava, Comarca de Pamplona-Valles, Esteribar-Ezcabarte-Olaibar, Estella-Lizarra, Montaña Estellesa, Ribera Estellesa, Valdizarbe-Novenera, Zona Media Norte, Zona Media Sur, Ribera y Ribera Alta.

A través del estudio de cada municipio en las áreas de mitigación y adaptación se elaborará y analizará una serie de medidas que ayuden a cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2030. Es decir, en el ámbito de la mitigación las medidas se enfocarán a la reducción de al menos un 40 % de las emisiones de CO2eq en el ámbito territorial respecto al año base, 2005 en los sectores:

·        Municipal: edificios, equipamiento e instalaciones, alumbrado público y flota municipal.

·        Residencial; vivienda principalmente.

·        Residuos domésticos.

·        Transporte (en la Comarca de Pamplona).

Las metas en adaptación consistirán en la evaluación de posibles evidencias del cambio climático a nivel municipal y balance de los posibles riesgos y vulnerabilidades según los escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que tendrá como fin elaborar una estrategia de adaptación local para los municipios adheridos mediante la determinación de medidas de acción prioritarias y su valoración económica.

El Pacto y la voz de la ciudadanía ante el cambio climático

En el año 2009 en el Parlamento Europeo, más de 350 ciudades de toda Europa se comprometieron, mediante la firma del Pacto de los Alcaldes, a ir más allá de los objetivos energéticos de la Unión. Con esta iniciativa de la Comisión Europea en colaboración con el Comité de las Regiones, los representantes de más de 60 millones de ciudadanos buscan trabajar juntos para desarrollar planes de acción y orientar las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático.

En este contexto, cabe destacar que esta iniciativa, enfocada en los municipios de Navarra, incluye un importante proceso de participación social en el territorio. No en vano, las decisiones y compromisos del Pacto deberán implicar y contar con las aportaciones del personal técnico y político de los Ayuntamientos, así como de la ciudadanía.

Este proceso de participación irá de la mano de acciones de comunicación y difusión del Plan. Todo ello, ha comenzado con una primera reunión informativa acerca del lanzamiento del proyecto con los Grupos de Acción Local y los y las encargadas municipales de la Comarca de Pamplona. Como primer hito, se lanza una encuesta sobre la percepción social del cambio climático, mediante la cual se recogerá la visión y el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la realidad del cambio climático.

Puede acceder a la encuesta y participar activamente en esta iniciativa a través del siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/W6GVWDW